top of page

Όροι και προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε! Βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα  www.cozybox.gr, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε και λειτουργεί η ελληνική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ» (εφεξής Επιχείρηση), με διακριτικό τίτλο "Cozybox" που εδρεύει επί της οδού Σωκράτους αρ. 72 στην Καλλιθέα, 17672, Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ: 154669392 και Δ.Ο.Υ : ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας www.cozybox.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος : +30 6944061161.

Ορολογία

  • Οι όροι «επισκέπτης ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναφέρονται αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Οι όροι «εσείς», «δικό/δική σας», «σας» αναφέρονται στον οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας.

  • Ο όρος «Επιχείρηση» αναφέρεται στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ».

  • Οι όροι «εμείς», «δικό/δική μας» και οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο αναφέρεται στην ατομική επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ».

  • Ο όρος «προϊόντα» αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν πωλείται από την επίσημη ιστοσελίδα της «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ».

 

Σκοπός και Γενικοί όροι

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει το κοινό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης με το περιεχόμενό της (όπως ορίζεται παρακάτω) και διάφορες άλλες λειτουργίες προς τους επισκέπτες, μερικές από τις οποίες μπορεί να προορίζονται για συγκεκριμένες περιοχές. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι») , που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της COZYBOX, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.cozybox.gr. Αυτοί οι Όροι μπορούν να ενημερώνονται και / ή να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή από την «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ», κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς την ανάγκη να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι χρήστες. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Επίσης, οι συγκεκριμένοι Όροι αποτελούν σύμβαση μαζί σας. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Μπορείτε πάντα να έχετε πρόσβαση στους παρόντες Όρους για να τους εξετάσετε μέσω ενός συνδέσμου ο οποίος δημοσιεύεται πάντα στην Αρχική Σελίδα αυτής της Ιστοσελίδας και θα είναι συνεχώς διαθέσιμος. Οι παρακάτω Όροι, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Η μη συμμόρφωση του πελάτη της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτόν συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της www.cozybox.gr  σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα της www.cozybox.gr  να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Εάν δεν αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους, παρακαλούμε τότε με δική σας ευθύνη να απέχετε από την επίσκεψη και τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η Επιχείρηση επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

 

Αναφορικά με την αγορά ποτών, οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους. Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών αν διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία (εκτός από περιπτώσεις υπαναχώρησης – επιστροφής - αντικατάστασης προϊόντων). Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις),τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή και υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να συνάπτουν συναλλαγές αναφορικά με την αγορά ποτών. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη παραγγελία και αγορά ποτών από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχόμενων επισκεπτών/χρηστών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.cozybox.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.cozybox.gr όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ατομική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ» ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες πραγματοποιηθεί στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε για εσάς τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Λάβετε υπόψη σας ότι επίσης δεν επιτρέπεται να βοηθήσετε άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες απαγορευμένες ενέργειες.

Περιορισμένη άδεια

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα της www.cozybox.gr , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων από τα οποία επωφελούνται οι χρήστες δυνάμει άλλων εθνικών ή διεθνών νόμων, οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδος και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία (εκτός από τους κανόνες για νομικές συγκρούσεις), συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαφωνίας σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα αυτών των όρων χρήσης της ιστοσελίδας και κάθε άλλης συμφωνίας που τους αφορά.

 

Εγγραφή

 Ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα μας απαιτεί τη χρήση ενός ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε και είναι μόνο για προσωπική σας χρήση και θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά. Η ευθύνη οποιασδήποτε χρήσης ή κατάχρησης του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης σας είναι δική σας και πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε παραβίαση εμπιστευτικότητας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας για εγγραφή για οποιοδήποτε λόγο.ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

Εξυπηρέτηση πελατών

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ενδεδειγμένων τρόπων επικοινωνίας τους οποίους θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο τμήμα «Επικοινωνία». Με αυτό τον τρόπο έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προκειμένου να σας παράσχουμε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τα προϊόντα μας. Έχουμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε την απάντηση σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας είναι παράνομο ή / και προσβλητικό. Έχουμε επίσης την εξουσία να αποκλείουμε ολόκληρο το λογαριασμό ενός χρήστη που χρησιμοποιεί το λογαριασμό του στην ιστοσελίδα μας για παράνομους σκοπούς.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.cozybox.gr  


Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Περιορισμένη ευθύνη της Επιχείρησης

Η ατομική επιχείρηση «ΣΠΥΡΟΠΑΛΗ ΦΙΛ.ΙΒΑΝΘΙΑ» δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την εμπορικότητα, τη μη παραβίαση ή την καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η Επιχείρηση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή βλάβης που υπέστη ο χρήστης από τις σελίδες, τις υπηρεσίες, τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που κάνει με δική του πρωτοβουλία και γνώση αυτών των όρων . Επίσης, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ώστε να διορθωθούν τα σφάλματα ή να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ταχύτητα ή την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και επίσης δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε επίθεσης από ιούς που μπορεί να εντοπιστεί στην ιστοσελίδα μας στο μέγιστο επιτρεπτό όριο από το νόμο. Το κόστος των διορθώσεων ή επισκευών επιβαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη και σε καμία περίπτωση την Επιχείρηση. Τέλος, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα μας θα παραμείνει η ίδια καθώς θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε ή να την καταργήσουμε, ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι διαθέσιμη καθ 'όλη τη διάρκεια ή σε συγκεκριμένη ώρα ή ότι θα είναι ακριβής και ενημερωμένη.

bottom of page